Giới thiệu về đồ án quy hoạch

Đồ án được lập nhằm hoạch định chiến lược phát triển cho khu vực nằm về phía đông đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất đến giáp biển Đông, thuộc địa bàn của 8 huyện, thành phố ven biển.

Với khoảng 10% diện tích tự nhiên (102.982 ha), 56% dân số (843.162 người), 72% giá trị sản xuất toàn tỉnh; Vùng Đông được xác định là vùng động lực của tỉnh, có vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh với định hướng cơ cấu kinh tế đến năm 2015 là Công nghiệp - Dịch vụ, du lịch - Nông nghiệp và giai đoạn sau 2015 là Dịch vụ, du lịch - Công nghiệp - Nông nghiệp.

Mô hình phát triển Vùng Đông được xác định với 3 cụm động lực, 3 vùng sinh thái và 3 chuỗi song hành. Trên cơ sở đó, đồ án xác định lựa chọn mô hình định hướng phát triển không liên tục với các vùng sinh thái một cách hợp lý nằm giữa các cụm động lực phát triển:

+ Cụm động lực số 1: Điện Bàn - Hội An

+ Cụm động lực số 2: Nam Hội An (Duy Xuyên - Quế Sơn - Thăng Bình)

+ Cụm động lực số 3: Chu Lai (Phú Ninh - Tam Kỳ - Núi Thành).

Đồ án được thực hiện cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ Ấn Độ (Spatial Decisions), Đại học Xây dựng Hà Nội và được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày  28/01/2011.